Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Brno,  příspěvková organizace

Školní řád

Školní řád Jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky, Brno, Pionýrská (dále jen JŠ) upravuje pravidla a podmínky pro studium v této škole ve všech typech jazykových kurzů. Vychází ze zákona 561/2004 Sb. (školský zákon) a z vyhlášky MŠMT o jazykových školách s právem státní jazykové zkoušky a státních jazykových zkouškách (č. 33/2005 Sb. a její novely č. 196/2016 Sb.).

 1. Podmínky přijetí

Zájemce o studium na JŠ si vybírá kurz z aktuální nabídky, která je zveřejněna na webových stránkách školy a v zápisové kanceláři. Nabídka kurzů zahrnuje kurzy všech stupňů pokročilosti - od začátečníků až po pokročilé. Pracovnice kanceláře zapíše zájemce o kurz do zápisové knihy. Zájemce o studium může požádat zástupkyni příslušné jazykové sekce o konzultaci, není-li si svou pokročilostí jist.

Do některých kurzů jazyka anglického (zejména přípravné kurzy ke zkouškám státním a mezinárodním a do kurzů vysokých pokročilostí C1/C2 podle ERRJ) je podmínkou pro přijetí napsání testu a dosažení určitého limitu správných odpovědí.

Zájemce je zapsán do zvoleného kurzu poté, co osobně v kanceláři JŠ nebo elektronicky vyplní přihlášku do kurzu a zaplatí školné buď převodem na účet školy nebo hotově v kanceláři školy. Poté je mu přiděleno zápisové číslo, vystavena průkazka se stejným číslem a je zařazen do počítačové databáze – školní matriky.

Zápis do kurzů pro následující školní rok začíná pro posluchače v květnu předchozího školního roku, pro nové zájemce od června. Do jakéhokoli kurzu – je-li v něm volné místo – lze přistoupit i v průběhu školního roku.

Na přihlášce zájemce o studium uvádí své jméno a příjmení, datum narození (kvůli slevám poskytovaným studentům do 26 let a důchodcům nad 65 let), kontakt na e-mail a/nebo telefonní číslo a číslo zvoleného kurzu. Svým podpisem stvrzuje, že se seznámil s hlavními body Školního řádu, které jsou na přihlášce uvedeny. V případě on-line kurzů se za souhlas se Školním řádem a stornopodmínkami pokládá odeslání elektronické přihlášky do kurzu.

Má-li posluchač méně než 18 let, podepisuje přihlášku do kurzu jeho zákonný zástupce.

Na průkazce je uvedeno číslo kurzu, zápisové číslo posluchače, jméno a příjmení, typ kurzu, potvrzení o zaplacení školného a jeho výše.

V první hodině předloží posluchač průkazku vyučujícímu, který do třídní knihy poznamená zápisové číslo. Tímto opatřením je zaručeno, že do žádného jazykového kurzu nedochází posluchač, který neuhradil školné a není v databázi studentů.

 2. Školné a stornovací podmínky

Školné za jazykový kurz se skládá z kurzovného (jehož výše se odvíjí od týdenního počtu hodin a pokročilosti kurzu) a zápisného (v jednotné výši 500 Kč).

Úhradu školného může posluchač provést jedním ze 3 následujících způsobů:

a) bankovním převodem na účet školy;

b) v hotovosti v kanceláři školy – posluchač obdrží pokladní stvrzenku. Jmenné seznamy s uvedením uhrazené sumy jsou přikládány do účetních dokladů školy;

c) prostřednictvím svého zaměstnavatele, který uhradí fakturu, kterou mu škola vystaví na základě zaslané objednávky.

Školné nelze převést na další školní rok, ani na jinou osobu.

Školné se vrací posluchači

a) pokud vystoupí z kurzu nejpozději jeden PRACOVNÍ DEN před jeho zahájením; vrací se kurzovné, nikoli však zápisné;

b) pokud kurz nebyl vůbec otevřen a nedošlo k dohodě s posluchačem o přeřazení do jiného kurzu; vrací se kurzovné i zápisné;

c) pokud posluchač z jakéhokoli důvodu vystoupí z kurzu v průběhu školního roku, má zaplaceno na celý školní rok a požádá o výstup z kurzu. Vychází se ze Storno podmínek platných v aktuálním školním roce uvedených v interní směrnici Platba školného, zápisné se nevrací. Storno podmínky jsou dostupné na webových stránkách školy a v zápisové kanceláři.

d) pokud v průběhu školního roku poklesne počet zapsaných posluchačů v kurzu pod 4 a nedojde k dohodě s posluchačem o přestupu do jiného kurzu nebo o zvýšení ceny kurzu; vrací se kurzovné za zbývající neodučené hodiny.

Školné se vrací pouze bankovním převodem, nelze je vyplatit v hotovosti.

Školné se nevrací

a) pokud posluchač uhradil školné za kratší období než školní rok (např. za pololetí)

b) za zameškané hodiny, pokud posluchač v průběhu školního roku jakkoli dlouho a z jakýchkoli důvodů nenavštěvuje kurz

c) při výstupu z krátkodobého kurzu (kratšího než 8 měsíců)

d) pokud posluchač přestoupí po zahájení výuky do jiného kurzu o menším počtu vyučovacích hodin (= nevrací se rozdíl v ceně kurzů).

Slevy ze školného:

Studentům a důchodcům nad 65 let je poskytována sleva ze školného. U přípravných kurzů k jazykovým zkouškám a u kurzů speciálních je cena jednotná – informace je vždy uvedena v nabídce kurzů na příslušný školní rok.

V kompetenci ředitelky školy je:

- povolit snížení nebo prominutí úplaty za vzdělávání v odůvodněných případech (např. občanovi v plném invalidním důchodu)

- vyhlásit slevy ze školného při včasném zápisu nebo slevy pro posluchače, kteří školu navštěvovali v loňském školním roce.

Přestup do jiného kurzu

Chce-li posluchač z jakéhokoli důvodu přestoupit do jiného kurzu, musí si přestup vyřídit v zápisové kanceláři, která mu vystaví novou průkazku s opravenými údaji.

Při přestupu do kurzu o nižším počtu hodin se rozdíl v ceně kurzů vrací pouze v případě, že posluchač přestoupí ještě před zahájením kurzu nebo původní kurz není otevřen a posluchač je přeřazen do kurzu o menším počtu hodin. Při přestupu do kurzu o vyšším počtu hodin je nutno doplatit rozdíl v ceně kurzu.

3. Organizace školního roku

Zahájení i konec školního roku a termíny hlavních i vedlejších prázdnin jsou v JŠ přizpůsobeny organizaci školního roku na státních středních školách.

4. Jazyková škola si vyhrazuje právo:

a) nezahájit výuku v kurzu, do kterého se nezapsal do zahájení dostatečný počet studentů (= minimálně 5)

b) posunout zahájení kurzu o 1 měsíc, pokud k datu zahájení neuhradí školné alespoň 5 posluchačů; pokud se ani po této lhůtě jejich počet nezvýší na minimálně 5, buďto převést kurz do kategorie „kurz pro malý počet posluchačů“ s odlišnou cenou anebo kurz zrušit a zapsaným vrátit celé školné

c) stanovit, že základní cena odpoledních a večerních kurzů, uvedená v rozvrzích jednotlivých jazyků, platí pro minimálně ŠEST posluchačů (není-li v rozvrhu výslovně uveden jiný počet)

d) zahájit výuku v kurzu, pokud školné uhradí alespoň 5 posluchačů, a poté zvýšit jeho cenu o ROZDÍL MEZI ZÁKLADNÍ CENOU A CENOU KURZU PRO 5 ZAPSANÝCH (obě ceny jsou uvedeny v rozvrhu kurzů), pokud je k 1. lednu v kurzu pouze 5 zapsaných posluchačů. Posluchači musí tento doplatek uhradit do 31. 1. Pokud s doplatkem nesouhlasí všichni v kurzu zapsaní posluchači, je jim navrženo jiné řešení (např. zkrácení kurzu, snížení týdenního počtu hodin, zrušení kurzu a vrácení alikvotní části kurzovného)

e) ve výjimečných případech zrušit již probíhající kurz v průběhu školního roku, klesne-li počet zapsaných pod 4 – v takovém případě JŠ nabídne posluchačům přestup do jiného kurzu nebo vrácení alikvótní části kurzovného)

f) vyměnit učitele v průběhu školního roku

g) vyloučit posluchače z výuky bez náhrady v případě hrubého porušování Školního řádu a zásad občanského soužití a obecné morálky

h) nevrátit část školného za neuskutečněnou výuku v případě neodvratitelných událostí, kterým JŠ nemohla zabránit, ovlivnit je či je předvídat (např. havárie vody či plynu v budově školy, porucha v dodávce elektřiny, dopravní problémy, stávka, bezpečnostní situace).

5. Práva posluchače

a) být vzděláván podle školního vzdělávacího programu

b) být informován o průběhu a výsledcích svého vzdělávání

c) informovat vedení školy o závažných zdravotních potížích, domnívá-li se, že by o nich škola měla z důvodu jeho vlastní bezpečnosti vědět

d) požadovat, aby při výuce a zkouškách byly zohledněny jeho případné specifické vzdělávací potřeby (zejména poruchy učení jako např. dyslexie, dysgrafie).

6. Povinnosti posluchače

a) nosit s sebou po celou dobu docházky do kurzu průkazku a na požádání předložit ke kontrole

b) docházet do výuky včas

c) ohlásit vyučujícímu důvod dlouhodobé nepřítomnosti v kurzu – neučiní-li tak, vyhrazuje si JŠ právo studenta po 2 měsících nepřítomnosti vyloučit a uvolněné místo nabídnout dalšímu zájemci

d) chovat se ohleduplně k majetku školy; pokud zaviní poškození nebo zničení majetku, je povinen vzniklou škodu uhradit nebo na vlastní náklady opravit

e) respektovat přísný zákaz kouření a pití alkoholických nápojů v budově školy

f)  dbát na vlastní bezpečnost a vyvarovat se všeho, co může ohrozit zdraví a majetek jeho i druhých

g) nenosit do školy cenné předměty a větší částky peněz – v opačném případě tak činí na vlastní zodpovědnost

7. Povinnosti posluchače jednoletého kurzu cizích jazyků s denní výukou (pomaturitní / intenzivní studium 20 hodin týdně)

Kromě povinností uvedených v bodě 6 Školního řádu, nesmí za školní rok zameškat více jak 25 % hodin. Překročí-li tento limit, nemůže mu být na konci školního roku vydáno Osvědčení z  kurzu.

Jednorázové absence (v rozsahu hodin, max. dnů) nemusí omlouvat, nepřítomnost delší než 5 vyučovacích dnů musí oznámit svému třídnímu učiteli.

8. Práva a povinnosti zákonných zástupců posluchačů mladších 18 let

Zákonní zástupci mají

- právo na informace o průběhu a výsledcích vzdělávání žáka

- povinnost zajistit, aby žák docházel do výuky

- informovat školu o závažných skutečnostech, které by mohly mít vliv na průběh vzdělávání

9. Pravidla pro hodnocení výsledků ve vzdělávání

Vyučující hodnotí výsledky vzdělávání dvakrát za školní rok – na konci prvního pololetí a na konci školního roku. Hodnocení je posluchačům sděleno ústně a je zaznamenáno v třídních knihách (u odpoledních a večerních kurzů). Posluchači je na požádání vydáno Osvědčení z kurzu (podmínkou však je, že v průběhu školního roku nezameškal více jak 30 % vyučovacích hodin). Posluchačům mladším 18 let se Osvědčení z kurzu vystavuje automaticky. V jednoletých kurzech cizích jazyků s denní výukou (dopolední pomaturitní studium) je hodnocení zaznamenáno ve třídním výkazu, posluchači na konci školního roku obdrží Osvědčení z kurzu (pokud nezameškali více jak 25 % vyučovacích hodin).

Prospěch je hodnocen čtyřmi stupni: 1 - výborně, 2 - velmi dobře, 3 - dobře a 4 - nevyhověl(a).

10. Bezpečnost a ochrana zdraví

Poučení o bezpečnosti a ochraně zdraví provádí na počátku školního roku třídní učitel, který posluchače seznámí:

a) se školním řádem
b) se zásadami bezpečného chování v prostorách školy
c) s postupem při úrazu
d) s nebezpečím vzniku požáru a postupem v případě požáru.

Každý úraz, poranění či nehodu, ke které dojde během pobytu ve škole, je posluchač povinen ihned nahlásit třídnímu učiteli nebo jinému pedagogickému pracovníku školy. V případě úrazu je nutno poskytnout, případně přivolat první pomoc. Učitel poté oznámí úraz ředitelství školy a ředitelka a třídní učitel společně provedou záznam o školním úrazu do Knihy úrazů.

11. Obecná pravidla pro snižování rizik

Posluchačům i zaměstnancům JŠ je zakázáno kouřit v celém areálu školy, pít a uchovávat alkoholické nápoje, požívat narkotika a jiné zdraví škodlivé látky, mít u sebe jakékoli zbraně. Dále je zakázáno jakkoli zasahovat do elektroinstalace a manipulovat s elektrickými přístroji.

12. Ochrana před sociálně-patologickými jevy

Jakékoli projevy diskriminace, násilí či šikany mezi posluchači jsou přísně zakázány a jsou považovány za hrubé porušení Školního řádu.

V Brně dne 1. září 2016, aktualizováno k 1. 9. 2022                                           

Schválila: PhDr. Helena Ťoková, ředitelka školy