Potvrzuji, že jsem byl seznámen s následujícími ustanoveními Školního řádu a jeho přílohami a že jsem jejich obsahu porozuměl, výslovně s nimi souhlasím a zavazuji se jimi řídit:

 

 1. Jazyková škola s právem SJZ  Brno, IČ 00566772 (dále jen JŠ Brno) poskytuje zájemcům vzdělávání v kurzech cizích jazyků všech pokročilostí. Výuka má charakter zájmového studia a je poskytována za předem stanovenou úplatu, která není předmětem smluvního ujednání se zájemcem o studium.

 2. Podmínkou zápisu uchazeče o studium je vyplnění přihlášky do kurzu (osobně v kanceláři JŠ anebo elektronicky na www.sjs.brno.cz) a úhrada školného. 

 3. Školné, jehož výše je uvedena v rozvrzích jednotlivých jazyků, se skládá ze zápisného v jednotné výši 500 Kč a kurzovného.

 4. Studentům do 26 let a důchodcům nad 65 let je poskytována sleva ze školného (neplatí pro speciální kurzy a přípravné kurzy ke státním a mezinárodním zkouškám, jejichž cena je jednotná).

 5. Celé školné se uchazeči vrací v případě, že kurz nebyl z jakéhokoliv důvodu otevřen a nedošlo k dohodě s uchazečem o jeho přeřazení do jiného kurzu. 

 6. V případě, že se uchazeč odhlásí z kurzu před jeho zahájením buď osobně v kanceláři školy nebo písemně (stačí emailem), vrací se kurzovné, nevrací se zápisné 500 Kč.

 7. Při ukončení studia (výstupu z kurzu) v průběhu školního roku se posluchači vrací poměrná část kurzovného po odečtení stornovacího poplatku podle Storno podmínek, které jsou přílohou Školního řádu a jsou rovněž zveřejněny na www.sjs-brno.cz.

 8. Pokud posluchač písemně neoznámí JŠ Brno svůj výstup z kurzu a do výuky přestane docházet, považuje se jeho nepřítomnost za běžnou absenci. Za výuku, kterou z jakéhokoli důvodu neabsolvoval, nemá posluchač nárok na vrácení školného ani v poměrné části. Posluchačem zahájený jazykový kurz nelze přerušit, zaplacené školné nelze převést či postoupit na jinou osobu, ani ho nelze převést nebo započítat na úhradu budoucího jazykového kurzu.

 9. Přestup do jiného kurzu na žádost posluchače je možno provést v zápisové kanceláři. Při přestupu do kurzu o menším počtu vyučovacích hodin se rozdíl v ceně kurzu vrací pouze v případě, že posluchač přestoupí ještě před jeho zahájením nebo při přeřazení do jiného kurzu po neotevření kurzu původního. Při přestupu na žádost posluchače v průběhu školního roku se rozdíl v ceně nevrací. Při přestupu do kurzu o vyšším počtu vyučovacích hodin je nutno doplatit rozdíl v ceně.

 10. Učebnice ani ceny zkoušek nejsou zahrnuty v ceně kurzů.

  Posluchač bere na vědomí a souhlasí s tím, že si JŠ Brno vyhrazuje právo:

  • stanovit, že ZÁKLADNÍ CENA ODPOLEDNÍCH A VEČERNÍCH KURZŮ PLATÍ PRO minimálně  6 posluchačů(není-li v rozvrhu výslovně uveden jiný počet);
  • posunout zahájení kurzu o jeden měsíc, pokud ke dni zahájení kurzu nemá uhrazeno školné stanovený minimální počet posluchačů. Pokud se ani poté počet nezvýší, je kurz převeden do kategorie „kurz pro malý počet posluchačů“ s vyšší cenou, což znamená zkrácení kurzu nebo snížení týdenního počtu hodin.
  • zrušit kurz, pokud posluchači s výše uvedeným řešením nesouhlasí, a vrátit jim celé školné;
  • převést kurz do kategorie „kurz pro malý počet posluchačů“ nebo ho zrušit v průběhu školního roku, klesne-li počet zapsaných posluchačů na 4 a méně. V případě zrušení kurzu JŠ nabídne posluchačům přestup do jiného kurzu, nebo vrácení poměrné části kurzovného.
  • přejít na distanční výuku (na základě rozhodnutí státních orgánů).

 OSOBNÍ ÚDAJE posluchače uvedené v přihlášce do kurzu zpracovává JŠ Brno ve školní matrice, jak jí to ukládá § 28 zákona 561/2004 Sb. (Školský zákon). Osobní údaje budou uchovány po dobu 10 let.