TERMÍNY A PŘIHLÁŠKY K JEDNOTLIVÝM STÁTNÍM ZKOUŠKÁM NAJDETE ZDE

INFORMACE  O STÁTNÍ JAZYKOVÉ ZKOUŠCE ZÁKLADNÍ

(viz vyhláška MŠMT ČR č. 33/2005 Sb.)

Na Jazykové škole v Brně se konají státní jazykové zkoušky základní (dále jen SJZZ) v jarním termínu (květen). Ke zkouškám se kandidáti přihlašují během b ř e z n a  a  d u b n a , a to buď osobně v kanceláři školy nebo elektronicky zde.

Cena zkoušky: písemná část 3.000,- Kč, ústní část 500,- Kč. Tyto ceny platí pokud se ke zkoušce přihlásí alespoň 4 kandidáti. Při menším počtu zájemců (2 nebo 3) se cena zvyšuje o 800 Kč.

Požadavky:

- aktivní znalost 2000 až 2500 lexikálních jednotek

- schopnost porozumět mluvenému i psanému textu

- samostatně se ústně i písemně vyjadřovat o daných tématech

- znalost základních gramatických struktur cizího jazyka nezbytných pro dorozumění v běžných každodenních situacích

Státníjazyková zkouška základní má dvě části - písemnou a ústní.

V písemné části se ověřuje:

- stupeň porozumění čteným cizojazyčným textům v celkovém rozsahu 600 - 800 slov,

- dovednost sestavit v cizím jazyce sdělení v celkovém rozsahu asi 300 slov,

- stupeň porozumění vyslechnutým cizojazyčným textůmv celkovém rozsahu asi 5 - 6 min.,

- schopnost používat vybrané mluvnické a lexikální struktury v cizím jazyce.

U prvních dvou částí lze používat slovník.

Celková doba trvání písemné části SJZZ je 4 hodiny. Jestliže kandidát při písemné části zkoušky, n e v y h o v ě l  nemůže konat ústní část zkoušky.

V ústní části zkoušky se ověřuje:

- schopnost pohotově reagovat v cizím jazyce v běžných situacích denního života,

- dovednost plynně a jazykově správně hovořit v cizím jazyce o daných tématech.

Ústní část zkoušky trvá 15 - 20 minut.

O vykonané zkoušce obdrží kandidát vysvědčení ihned po vykonání ústní zkoušky.

INFORMACEO STÁTNÍ  JAZYKOVÉ  ZKOUŠCE VŠEOBECNÉ

(viz vyhláška  MŠMT ČR č. 33/2005 Sb.)

Na Jazykové škole v Brně se konají státní jazykové zkoušky všeobecné (dále jen SJZV) v jarním termínu (květen). Ke zkouškám se kandidáti přihlašují během  b ř e z n a  a  d u b n a, a to buď osobně v kanceláři školy nebo elektronicky zde .

Cena zkoušky:  písemná část ve výši 3.600,- Kč, ústní část 600,- Kč. Tyto ceny platí pokud se ke zkoušce přihlásí alespoň 4 kandidáti. Při menším počtu zájemců (2 nebo 3) se cena zvyšuje o 1.000 Kč.

Požadavky:

- aktivní znalost přibližně 4000 lexikálních jednotek a frazeologie

- schopnost porozumět autentickým čteným a vyslechnutým textům a vyjádřit se v cizím jazyce písemně

- aktivní osvojení struktury gramatického systému cizího jazyka na úrovni C1 (podle SERRJ)

- samostatně se ústně i písemně vyjadřovat o daných tématech

- schopnost přirozeně reagovat na vyslechnuté podněty v cizím jazyce

- znalost historie, základních zeměpisných údajů a informací o politickém, hospodářském a společenském životě zemí příslušné jazykové oblasti      

- schopnost vyprávět o vlastní četbě cizojazyčné literatury  (seznam 5 titulů v rozsahu nejméně 500, které přečetl v originále, uvede kandidát do přihlášky ke zkoušce).

Státní jazyková zkouška všeobecná má dvě části - písemnou a ústní.

V písemné části se ověřuje:

- stupeň porozumění čteným cizojazyčným textům v celkovém rozsahu 1200 - 1400 slov,

- dovednost sestavit v cizím jazyce sdělení či volně zpracovat v cizím jazyce dané téma v celkovém rozsahu asi 500 slov,

- stupeň porozumění vyslechnutým cizojazyčným textům v celkovém rozsahu asi  8 minut,

- schopnost používat vybrané mluvnické a lexikální struktury v cizím jazyce.

U prvních dvou částí lze používat slovník.

Celková doba trvání písemné části SJZV je 4 hodiny. Jestliže kandidát   n e v y h o v ě l   při písemné části zkoušky, nemůže konat ústní část zkoušky.

V ústní části zkoušky se ověřuje:

- schopnost pohotově reagovat v cizím jazyce v běžných situacích denního života,

- dovednost plynně a jazykově správně hovořit v cizím jazyce o daných tématech, 

- znalost reálií dané jazykové oblasti a České republiky v cizím jazyce,

- dovednost plynně a jazykově správně hovořit v cizím jazyce o vlastní četbě beletrie v originále v rozsahu nejméně 500 stran (minimálně 5 titulů).

Ústní část zkoušky trvá 25 - 30 minut.

O vykonané zkoušce obdrží kandidát vysvědčení ihned po vykonání ústní zkoušky.